Het Handvest

Wij, politieke actoren, kandidaten en burgers, geloven in de noodzaak om een respectvolle, eerlijke en transparante politieke omgeving te bevorderen in het belang van onze samenleving, ook op sociale netwerken en het web. 

Met dit in gedachten stemmen we in met dit handvest van politiek fair-play om een gezond en constructief publiek debat te garanderen, om het vertrouwen in ons democratisch systeem te versterken, om het vertrouwen van de burgers in onze instellingen en onze verschillende politieke spelers te versterken.

1. Andere meningen respecteren

Wij verbinden ons ertoe de waardigheid van alle burgers en politieke tegenstanders te respecteren, ongeacht hun politieke overtuiging, afkomst, gender, geloofsovertuiging of seksuele geaardheid. Wij verbinden ons ertoe haatdragende taal, persoonlijke aanvallen en alle vormen van discriminatie te verbieden en te veroordelen.

2. De waarheid spreken en integer handelen

We verbinden ons ertoe de waarheid te zoeken en verifieerbare feiten te presenteren in onze toespraken, onze publicaties op sociale netwerken en op het web, en in onze contacten met de pers. Wij verbinden ons ertoe geen valse informatie, desinformatie of complottheorieën te verspreiden. Wij verbinden ons ertoe om transparantie en integriteit te bevorderen in het besluitvormingsproces en in de standpunten die door alle partijen worden ingenomen. Wij verplichten ons pogingen tot desinformatie, al dan niet van buitenaf, te veroordelen.

3. Leiding geven aan constructieve debatten

Wij zetten ons in voor het bevorderen van een constructief politiek debat door ons te richten op ideeën, inhoudelijk debat en beleid in plaats van persoonlijke aanvallen. We staan open voor een dialoog met onze politieke tegenstanders en streven naar gemeenschappelijke oplossingen voor de problemen waarmee onze samenleving kampt.

We zetten ons in om onze eigen voorstellen, ideeën en verworvenheden te benadrukken in plaats van met de beschuldigde vinger te wijzen naar de tekortkomingen van anderen of naar wat zij niet hebben kunnen bereiken.

4. Zorgen voor een evenwichtige vertegenwoordiging

We streven naar een evenwichtige politieke vertegenwoordiging en stimuleren de participatie van alle groepen in de samenleving, inclusief ondervertegenwoordigde minderheden. We erkennen met respect het belang van inclusie en diversiteit in ons politieke systeem.

5. Verantwoordelijkheid nemen

We beloven verantwoordelijkheid te nemen voor onze politieke daden en uitspraken. Als gekozen vertegenwoordigers beloven we verantwoording af te leggen aan onze kiezers en te handelen in het algemeen belang en niet uit partijbelang of persoonlijk gewin.

6. Burgerparticipatie aanmoedigen

We zetten ons in om burgerparticipatie aan te moedigen en te luisteren naar wat burgers bezighoudt. We streven naar een open dialoog met het maatschappelijk middenveld en niet-gouvernementele organisaties.

7. Het algemeen belang vooropstellen

We zetten ons in om het algemeen belang voorop te stellen, en niet persoonlijke of sectorale drijfveren. We garanderen volledige transparantie met betrekking tot onze relaties met lobby’s en zorgen ervoor dat elk risico op belangenverstrengeling, nu of in de toekomst, wordt vermeden.

Door dit handvest voor fair-play politiek aan te nemen, bevestigen we onze toewijding aan ethische en verantwoordelijke politieke praktijken. We geloven dat politiek een krachtig middel kan zijn om het algemeen welzijn te bevorderen en we beloven ons hiervoor in te zetten ten voordele van onze burgers en onze democratie.